قوائد زندگی مشترک

زندگی مشترک برای خودش قواعدی دارد. شما نمیتوانید آنطور که زمان مجردی
بودید در زندگی مشترک هم باشید. افراد در دوره نامزدی فقط چند بار در هفته یکدیگر
را میبینند و شکل روابطشان با وقتی با همسرشان زیر یک سقف میروند، فرق دارد.
در این مورد هم به خودتان فکر کنید و هم به همسر آیندهتان. ببینید توانایی از
خودگذشتگی را دارید؟ آیا حاضرید بخشی از وقت، تفریحات وروابط دوستانهتان را
فدای زندگی مشترک کنید یا نه. درباره همسرتان هم فکر کنید. درباره ارتباط او با
خانوادهاش سوال کنید و تا جایی که میتوانید رفتارش را با اعضای خانوادهاش بررسی
کنید. به احتمال زیاد بعد از گذشت چند سال روابط او با شما به آن سمت میل میکند. به
این فکر کنید که آیا روابط و مسئولیتپذیری او را در قبال خانوادهاش میپسندید یا نه.
در عین حال به این فکر کنید که آیا آمادگی وفاداری را دارید؟ شما قرار است درباره
بقیه عمرتان تصمیم بگیرید. بنابر این الزم است درست درباره همان بازه زمانی فکر
.کنید

درباره کار با هم توافق دارید؟
خیلی از مردها دوست ندارند همسرشان کار کند. خیلی از زنها از بعضی شغلها
خوششان نمیآید. به احتمال زیاد شغل همسر آینده شما مشخص است. درباره آن با هم
حرف بزنید. اگر آن را میپسندید که چه بهتر! اما اگر آن را دوست ندارید، الزم است
درباره آن به توافق برسید. موکول کردن تصمیمگیری درباره کار به صالح شما نیست.
دو طرف باید وقت آزاد خود را به طور کامل مشخص کنند تا بعدها درگیری و مشکل
پیش نیاید. شاید شما روزهای تعطیل عادت داشته باشید به استخر بروید اما همسرتان سر
زدن به خانوادهاش را در این روزها ترجیح دهد. در عین حال باید به این فکر کنید که
آیا وقت گذراندن با او را دوست دارید یا نه؟ از تفریح کردن با او لذت میبرید؟
دوستانش را میپسندید؟ حاضرید او را برای یک مدت طوالنی تحمل کنید؟
چیز دیگری که الزم است درباره آن به توافق برسید موضوع کارهای خانه است.
امروزه که هم زنها کار میکنند و هم مردها، منصفانهتر این است که هر ۲ در کارهای
خانه شریک باشند. بهتر است قبل از ازدواج این موضوع را مشخص کنید تا از
.دلخوریهای بعدی جلوگیری شود

منبع،وبسایت خدمات مجالس ناطقی

اخبار مرتبط

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسنه مطلب :   مقالات
  •   تاریخ انتشار :  ۱۳۹۶/۰۳/۰۳