معیارهایی که خوشبختی نمی آورند

در جامعه ی امروز معیارهای ازدواج به کلی با
سابق فرق کرده است. در قدیم هرکسی قصد
ازدواج داشت، اولین معیارش ایمان و نجابت
.فرد مقابل بود
خانواده ی دختر در پی دامادی معتقد، اهل کار
و کوشش و خانواده دوست بودند و به قول
معروؾ دامادی میخواستند که وقتی شب به
منزل بازمیگردد، دستهایش پر باشد از خوراکی برای اهل و عیالش. پدر و مادر پسر
هم عروسی نجیب، باایمان و کدبانو میخواستند که محیط خانه را برای همسر و
.فرزندش سرشار از آرامش و راحتی کند
زندگیها مثل آب زالل و روشن بود، و دلها پاک و صمیمی و اختالفات کم بود. اگر هم
مشکلی بود با ریش سفیدی بزرگترها حل میشد. مرد کار میکرد و زن با صرفهجویی
برای آینده پسانداز میکرد. اخالقیات بر مادیات حکومت میکرد و پول چرک کفدست
همه بود. رفتوآمدها زیاد بود و مهربانی در سفرهی هر میزبان به جای تجمالت و
.ؼذاهای رنگارنگ خودنمایی میکرد
جایگزینهای نادرست
اما امروزه وضعیت چگونه است؟

آیا شاخصهای انتخاب همسر به همان سالمت سابق
است؟ اولین سوال خانواده دختر از پسر اکثرا ی مادیات است. ایمان یا در درجات ً درباره
. گیرد و یا اصالً شود آخر قرار می لحاظ نمی
البته میدانیم که هنوز هم خانوادههای متدینی هستند که اولین نگرانیشان ایمان و اعتقاد
طرؾ مقابل است ولی متاسفانه بعضی از این خانوادهها نیز گرفتار چشموهمچشمی
شدهاند. امروزه معیارهایی جایگزین معیارهای گذشته شده است که در آن ظواهر و
تجمالت در اولویت است. در سنجش دختران، زیبایی و اموال پدری و میزان درآمد
.باالی دختر جای سازگاری، نجابت و کدبانوگری را گرفته است
درخواست مهریههای باال، هزینههای کمرشکن عروسی، دوران طوالنی عقد همراه با
بردن هدیههای گرانقیمت، مسافرتهای خارجی و داخلی، داشتن منزل مسکونی، شؽل
پردرآمد، و اتومبیل آخرین مدل دست و پای جوانان را در تشکیل زندگی مشترک بسته
است. متاسفانه امروزه فلسفهی اصلی ازدواج که رسیدن به کمال معنوی و روحی دو
.طرؾ میباشد، از یاد رفته است
اکثر جوانان انتظار دارند توقعات و آرزوهای محال آنها با ازدواج تامین شود. در
صورتیکه خانواده محیطی برای رشد شخصیتی طرفین، ایجاد پختگی و کسب تجربه
.میباشد
متقاضیان ازدواج موفق به گوش باشند؛
کارشناسان ازدواج عقیده دارند با وجود آنکه جوانان مشکالت اقتصادی را سد راه
ازدواج میدانند ولی در واقعیت مشکالت فرهنگی مانع بزرگتری است. بنابراین
تجمالت و توقعات نابهجاست که مشکالت اقتصادی را به وجود میآورد و بهتر است
جوانان به جای خواستههای نادرست و ؼیرمنطقی به بررسی تناسبات فرهنگی بپردازند
تا در آینده دچار مشکل نشود، عالوه بر این میتوانند برای ایجاد موفقیت در زندگی از
این راهکارها بهره برند؛
.داشتن زاویهدید نزدیک به یکدیگر در نگرشها و رفتارها-
.دارا بودن دیدگاه مشترک اعتقادی و همسویی دینی-
داشتن فضیلتهای اخالقی همچون حسن خلق، حسن ظن، مهربانی، ازخودگذشتگی و-

…دوری از صفاتی مثل بداخالقی، سوءظن، خودخواهی، خساست، بیوفایی و-
شیرینی پیوند دو نفر در تالش آنها برای رسیدن به رفاه، سعادت و پرورش
فضیلتهاست. دختران و پسران جامعهی ما برای انتخاب درست باید با منطق واقعگرایی
دست به انتخاب بزنند و معیارهایی در زندگی انتخاب کنند که در ایجاد خوشبختی واقعی
و محبت موثر هستند
این صفات ناپسند نقش بسیار تعیینکنندهای در ایجاد مشکالت در زندگی مشترک خواهند
داشت و جوانان میباید در اینباره احساساتی عمل نکنند که یک عمر پشیمانی به دنبال
.خواهد داشت
برای اثبات بیشتر به روایتی از امام رضا )ع( اشاره میشود؛
حسن بن بشار واسطی میگوید؛ نامهای به امام هشتم )ع( نوشتم و از ایشان سوال کردم
یکی از بستگانم برای خواستگاری دخترم نزد من آمده ولی بداخالق است، چه کنم؟
ایشان در پاسخ فرمودند: »اگر بداخالق است به او زن ندهید.« )وسائل الشیعه، ج۲۲ ،
ص۱۸ )این فرمایش بیانکننده میزان نقش خوش اخالقی و صفات نیک روحی در
.زندگی مشترک است
دارا بودن استقالل نسبی اقتصادی و عاطفی و کوشش برای استقالل کامل زوجین و –
عدم تکیه بر خانوادهها
تشابه در عالیق و سلیقههای طرفین و داشتن دیدگاههای نزدیک به هم در مورد –
موضوعات و مسائل مختلؾ زندگی
اگر فردی که درونگرا و –
همسانی و مشابهت در استفاده از ساعات فراؼت، مثالً
انزواطلب است و میل به تفریحات انفرادی دارد با شخصی که روحیهی برونگرا و
اجتماعی دارد و به تفریحات دستهجمعی عالقهمند است، ازدواج کند در آینده مشکالتی
.برای آنها به خاطر کیفیت شخصیت و نیازهای مختلؾشان به وجود میآید

اخبار مرتبط

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسنه مطلب :   مقالات
  •   تاریخ انتشار :  ۱۳۹۶/۰۳/۰۸