هشت اشتباه خانم ها در اولین ملاقات

همین طور که هستید باشید. درست است که شما بالقوه عروس مجلس هستید اما قرار  .نیست مثل یک عروس آرایش کنید و لباس بپوشید
اولین قرار ملاقات می تواند تعیین کننده ترین جلسه باشد و ادامه پیدا کردن یا نکردن رابطه را تعیین کند. بنابراین، وقتی در اولین جلسه آشنایی یا خواستگاری قرار می  اشتباه را مرتکب نشوید. این توصیه ها اگرچه خطاب به ۸ گیرید، باید مراقب باشید این خانم هاست، اما می تواند درباره آقایان هم صدق کند.     – راجع به گذشته خود زیاد صحبت نکنید ٔ  این که چه اشتباهاتی کرده اید، چه خواستگارانی داشته اید، چه بر سر زندگی تان آماده و … . جلسه اول آشنایی وقت تاریخچه گفتن نیست. از حال بگویید و آینده. در جلسات بعدی می توانید کمی به گذشته بروید و هم از گذشته خودتان حرؾ بزنید و هم از گذشته او با خبر شوید.     – او را از مسائل مالی نترسانید ٕ  در همان جلسه اول شروع به خط و نشان کشیدن و بیان انتظارات مالی تان نکنید.

نگذارید او حس کند در حال چشم و هم چشمی هستید. درباره مسائل مالی می توانید با کمک بزرگترها به توافق برسید.     – سعی کنید در مکالمات خود تعادل را حفظ کنید و پرحرفی نکنید ٖ  ست همه اطلاعات ی لازم ن ،ً د طرفتان هم فرصت حرؾ زدن داشته باشد. ضمنا ی اجازه بده مربوط به زندگی، شؽل، تحصیلات و خانواده تان را پشت سر هم، یک نفس بیان کنید.     – زیاد صمیمی نشوید ۴  حریم تان را رعایت کنید و حتی اگر در همان نگاه اول او را پسندیدید، ذوق زده رفتار نکنید. بگذارید رابطه تان کم کم جلو برود و رسمیت پیدا کند.     – فخر فروشی نکنید ۵  خواستگار شما و خانواده اش، موقعیت شما را می دانند. اگر هم از قبل چیزی درباره شما ندانند، با ورود به خانه تان می توانند نقاط قوت خانواده شما را درک کنند. بنابراین روی دارایی هایتان، اصل و نسب و جایگاه تان زیاد از حد تاکید نکنید. فقط در حد معرفی بگویید و بقیه موارد را به سوال پرسیدن او واگذار کنید.     – درست همین قدر که فخرفروشی بد است، تواضع بیش از حد هم اشتباه است ۶  جلسه اول دیدار، فرصتی برای بیشتر آشنا شدن است. بنابراین از خودتان، فعالیت هایتان و چهارچوب های زندگی تان بگویید. موفقیت ها و برنامه های آینده تان را بگویید اما مختصر و کلی. وقت برای صحبت درباره جزئیات زیاد است. آن را به جلسات بعد موکول کنید.     – سعی نکنید بسیار زیبا به نظر برسید ۷

همین طور که هستید باشید. درست است که شما بالقوه عروس مجلس هستید اما قرار نیست مثل یک عروس آرایش کنید و لباس بپوشید. سادگی این حسن را دارد که واقعیت شما را نشان می دهد.     – محل ملاقات را به خانواده ها بسپارید ۸  اگر در جلسه خواستگاری قرار شد یکدیگر را خارج از خانه هم ملاقات کنید، ترجیحا تعیین محل ملاقات را به خانواده ها بسپارید. در ؼیر این صورت سعی کنید شما تعیین کننده باشید و تا حد ممکن محل این قرار در اطراؾ خانه شما، محل کار یا دانشگاه تان نباشد تا در صورت به هم خوردن نامزدی و آشنایی، نگران قضاوت اطرافیان نباشید.

با خدمات مجالس ناطقی همراه باشید

 

اخبار مرتبط

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسنه مطلب :   مقالات
  •   تاریخ انتشار :  ۱۳۹۶/۰۳/۱۲