ولیمه به چه معناست؟

درسنّت اسلامی ولیمه درپنج موردتوصیه شده است:درعروسی،درولادت فرزند،دربرگشت ازمکه ی معظّمه که سفرآن به خاطرانجام مراسم حج بیت الله الحرام انجام گرفته باشد،درخریدخانه برای سکونت ودرمراسم ختنه فرزند.

 براین اساس درازدواج اسلامی ولیمه دادن امری مستحب می باشدآن هم به شرطی که طرفین امکان مادی داشته باشند.پیامبراسلام(ص)دادن ولیمه رادرازدواج ازسنن انبیاذکرکرده وخوددرازدواج خویش آن رامراعات وگروهی رااطعام می نمود.درموردولیمه توصیه شده درآن همه گروههاوبه خصوص فقیران راراهی باشد،بدین سان ولیمه ای که درآن فقیران نیستند،نهی شده است.ونیزسفارش شده که ولیمه رادرروزوهنگام ظهربدهند.درروایات اسلامی حتی ازدفعات ولیمه نیزبحث شده است.

پیامبراسلام(ص)می فرمایند:

«دعوت روزاوّل(درعروسی)به حق است ودعوت روزدوم احسان ونیکی است ودعوت روزسوم خودنمایی وشهرت طلبی.»

آثاروفایده های ولیمه خدمات عروسی

ولیمه درحقیقت نوعی مشارکت اقوام وآشنایان درامرازدواج دوجوان است،ودارای آثاروفوایدی است که برخی ازآنان عبارتنداز:

۱-آگاهی وشهادت مردم درامرازدواج زوجین،که خوددرشهرت نسل به طهارت وپاکی،فوق العاده مؤثراست.

۲-پذیرفتن زوجین درورودبه جامعه اسلامی وقبول آنهابه عنوان اعضای فعّال واساسی،جامعه.

۳-شرکت دریک مجلس شادمانی دسته جمعی مشروع که بسیارنشاط انگیزاست.

۴-دراین مراسم آشنایان ونزدیکان رانیزدعوت می کنندکه باشرکت درآن،خودرادرحل مشکلات خانواده جدید،درحال وآینده شریک وسهیم بدانند،وباتوجه به این که تشکیل زندگی مشترک به هرحال مشکلاتی دارد،سهیم شدن آنان درحل آن هابسیارمفیدوباارزش خواهدبود.

۵-تشویق دیگرجوانان به عروسی وامرمقدّس ازدواج وتشکیل خانواده.

۶-حل ورفع بعضی ناراحتی ها،برخوردها،اختلافات کم وبیش ریشه دارکه معمولاًدربعضی خانواده هاپدیدمی آیدوشرکت فعّالانه ی آن هادراین مراسم،ریشه ی این گونه ناراحتی هارامی خشکاند.

۷-دعای خیرهمه،خصوصاًمحرومین وفقرارابدرقه راه دوزوج جوان وتداوم پیوندمبارکشان می گرداند.

۸-بلاهاوگرفتاری هارااززندگی دوزوج جوان رفع ودورمی گرداند.

اخبار مرتبط

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسنه مطلب :   مقالات
  •   تاریخ انتشار :  ۱۳۹۶/۰۲/۲۱